Regulamin Królestwa Kobiecości

Regulamin Królestwa Kobiecości

REGULAMIN PROGRAMU KRÓLESTWO KOBIECOŚCI

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w programie szkoleniowo-rozwojowym pod tytułem „Królestwo Kobiecości” organizowanym przez Maya Ori Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz obowiązki ciążące na Organizatorze oraz na Uczestniczce w związku z udziałem w „Królestwie Kobiecości”.
 2. Dane kontaktowe Organizatora:
  1. adres do korespondencji: Maya Ori Polska sp. z o.o., ul. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa,
  2. adres poczty elektronicznej: support@mayaori.com,
 3. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszego Regulaminu, do umów o udział w „Królestwie Kobiecości” zastosowanie znajdują także postanowienia Regulaminu Serwisu, z którym można zapoznać się pod adresem: https://mayaori.com/regulamin-sklepu/.
 4. W zakresie określenia zasad przetwarzania danych osobowych przez Organizatora w ramach „Królestwa Kobiecości” zastosowanie znajdują postanowienia polityki prywatności, z którą można zapoznać się pod adresem: https://mayaori.com/polityka-prywatnosci/. Dane osobowe Uczestniczek będą przetwarzane przez Organizatora, a także (w zakresie niezbędnym do realizacji usługi) przez osoby prowadzące zajęcia lub osoby wspierające Uczestniczki w ramach Królestwa Kobiecości (imię, nazwisko, numer telefonu, email).
 5. Treść Regulaminu dostępna jest w Serwisie pod adresem: https://mayaori.com/regulamin-krolestwokobiecosci/.

§ 2

DEFINICJE

 1. Pojęciom pisanym wielką literą w niniejszym Regulaminie, nadaje się znaczenie określone poniżej, chyba że postanowienie Regulaminu wyraźnie definiuje dane pojęcie w odmienny sposób:

Królestwo Kobiecości

świadczona przez Organizatora na rzecz Uczestniczki usługa udziału w programie mentoringowo- coachingowym pod tytułem „Królestwo Kobiecości” (dalej zwany także jako „Program”), dający Uczestniczkom możliwość poznania i  transformowania ograniczających je przekonań m.in. w   obszarach kobiecości, relacji, obfitości finansowej, emocji, duchowości i seksualności.  Program „Królestwo Kobiecości” podzielony jest na różne poziomy, a niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich poziomów Programu „Królestwa Kobiecości”. 

Potwierdzenie Zgłoszenia

komunikat potwierdzający przyjęcie zgłoszenia udziału Uczestniczki w „Królestwie Kobiecości” wysyłany przez Organizatora na adres poczty elektronicznej Uczestniczki, wskazany w zgłoszeniu udziału w „Królestwie Kobiecości”.

Regulamin

niniejszy regulamin „Królestwa Kobiecości”.

Regulaminu Sklepu Internetowego

regulamin sklepu internetowego działającego pod adresem https://mayaori.com/.

Uczestniczka

pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonała zgłoszenia udziału w „Królestwie Kobiecości”.

Organizator 

Maya Ori Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000986945, kapitał zakładowy w wysokości: 5 000,00 zł, REGON: 522813609, NIP: 5252919202. 

Serwis

serwis internetowy Organizatora działający pod adresem https://mayaori.com/. 

 

 

§ 3

KRÓLESTWO KOBIECOŚCI

 1. Na warunkach określonych w Regulaminie Organizator umożliwia Uczestniczce udział w  programie szkoleniowo-rozwojowym pt. „Królestwo Kobiecości”.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu Królestwa Kobiecości będą udostępniane Uczestniczkom na bieżąco w ramach realizacji usługi Programu. 
 3. Spotkania organizowane w ramach „Królestwa Kobiecości” prowadzone są przez partnerów, współpracowników Organizatora lub przez ekspertów oraz coachów zaproszonych przez Organizatora.
 4. Organizator zastrzega możliwość zmiany harmonogramu Programu i/lub poszczególnych spotkań, o czym zobowiązuje się poinformować Uczestniczkę z  odpowiednim wyprzedzeniem.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo zablokowania możliwości dokonania zgłoszenia uczestnictwa w „Królestwie Kobiecości”, jeśli liczba osób chętnych do wzięcia udziału w Programie przekroczy maksymalną, dopuszczalną liczbę Uczestniczek określoną przez Organizatora.

§ 4

WARUNKI UDZIAŁU W PROGRAMIE KRÓLESTWO KOBIECOŚCI

 1. Warunkiem udziału w „Królestwie Kobiecości” jest posiadanie przez Uczestniczkę urządzenia elektronicznego spełniającego następujące minimalne wymagania techniczne:
  1. dostęp do sieci Internet;
  2. zainstalowana przeglądarka Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Chrome lub Safari w najnowszej wersji albo inna przeglądarka kompatybilna;
  3. posiadanie aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej;
  4. prawidłowo działająca klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych;
  5. posiadanie prawidłowo działających słuchawek lub głośników, kamery oraz mikrofonu (w celu korzystania z usług w pełnym zakresie audio-video);
  6. dostęp do usługi Microsoft Teams (za pośrednictwem przeglądarki lub aplikacji mobilnej).
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na urządzeniu elektronicznym, z którego korzysta Uczestniczka, a które uniemożliwiają Uczestniczce udział w Programie. 
 3. Uczestniczka zobowiązana jest zapoznać się z treścią Regulaminu oraz Regulaminu Serwisu przed rozpoczęciem udziału w „Królestwie Kobiecości” i przestrzegać ich postanowień.

§ 5

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KRÓLESTWIE KOBIECOŚCI

1. Zgłoszenie udziału w Programie „Królestwo Kobiecości” następuje poprzez wykonanie przez Uczestniczkę wszystkich opisanych poniżej czynności:

a. podanie danych Uczestniczki (imię, nazwisko, adres miejsca zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu) oraz dokonanie zgłoszenia za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się w Serwisie,

b. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów wzięcia udziału w „Królestwie Kobiecości”,

c. zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu i Klauzuli Informacyjnej,

d. zaakceptowanie postanowień Regulaminu Serwisu i Polityki Prywatności,

e. uiszczenie opłaty za udział w Programie w wysokości i na zasadach określonych w Serwisie.

 1. Zawarcie umowy o udział w „Królestwie Kobiecości” następuje w chwili otrzymania przez Uczestniczkę Potwierdzenia Zgłoszenia. Umowa zostaje zawarta na czas trwania Programu. 
 2. Wysokość opłaty za udział w Programie jest zgodna z aktualną informacją zamieszczoną w Serwisie w momencie dokonywania zgłoszenia udziału w „Królestwie Kobiecości”.
 3. Uiszczenie opłaty za udział w  „Królestwie Kobiecości” następuje w sposób określony w Regulaminie Sklepu Internetowego, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5-11 poniżej. 
 4. Organizator dopuszcza możliwość rozłożenia całości lub części opłaty za udział w „Królestwie Kobiecości” na raty w przypadku zawarcia przez Uczestniczkę umowy ze współpracującą z Organizatorem instytucją finansową.
 5. W celu skorzystania z możliwości rozłożenia części lub całości na raty, Uczestniczka wybierze odpowiednią formę płatności przy składaniu Zamówienia. Po uruchomieniu procesu płatności, Uczestniczka zostanie przeniesiona na stronę internetową instytucji finansowej celem wypełnienia formalności związanych z zawarciem umowy pożyczki umożliwiającej rozłożenie całości lub części płatności na raty. Zautomatyzowana ocena zdolności kredytowej oraz zawarcie umowy pożyczki odbywa się w czasie rzeczywistym kilku do kilkunastu minut w toku nieprzerwanej sesji składania Zamówienia. Po zawarciu umowy z instytucją finansową, instytucja ta ureguluje na rzecz Organizatora płatność objętą wnioskiem o rozłożenie na raty, a Uczestniczka będzie zobowiązana do zapłaty rat na rzecz instytucji finansowej, zgodnie z treścią zawartej umowy.
 6. W przypadku, jeżeli Uczestniczka zawrze z instytucją finansową umowę o rozłożeniu na raty części opłaty, Organizator przekaże Uczestniczce na adres mailowy podany w formularzu Zamówienia link umożliwiający dokonania płatności pozostałej części opłaty. Uczestniczka będzie zobowiązana do uregulowania pozostałej części opłaty w terminie 5 dni od dnia otrzymania linku. Zapłata w terminie stanowi warunek zawieszający skuteczności umowy o udział w Programie, co oznacza, że w przypadku braku terminowej zapłaty, umowa ta będzie uważana za niezawartą i nie będzie wiązać żadnej ze Stron.
 7. W przypadku, jeżeli wniosek Uczestniczki o rozłożenie opłaty na raty nie zostanie zaakceptowany przez instytucję finansową, Organizator przekaże Uczestniczce na adres mailowy podany w formularzu Zamówienia link umożliwiający dokonania płatności, a Uczestniczka będzie zobowiązana do uregulowania całej płatności w terminie 5 dni od dnia otrzymania linku. Zapłata w terminie stanowi warunek zawieszający skuteczności umowy o udział w „Królestwie Kobiecości”, co oznacza, że w przypadku braku terminowej zapłaty, umowa ta będzie uważana za niezawartą i nie będzie wiązać Stron.
 8. W opłacie za udział w „Królestwie Kobiecości” uwzględnione są koszty materiałów szkoleniowych oraz certyfikat udziału przygotowany przez Organizatora. Opłata nie obejmuje żadnych innych kosztów związanych z zapewnieniem przez Uczestniczkę dostępu do urządzenia i sieci Internet, ani ewentualnych kosztów dojazdu, parkingu, zakwaterowania i wyżywienia, chyba że jest to wyraźnie zaznaczone w informacji zamieszczonej w Serwisie.

§ 6

POSTAWA UCZESTNICZKI KRÓLESTWA KOBIECOŚCI 

 1. W ramach udziału w Programie „Królestwo Kobiecości” Uczestniczka zobowiązuje się kształtować postawę oczekiwaną od profesjonalnego coacha, mentora lub eksperta tworzącego przestrzeń Programu. Uczestniczka zobowiązuje się prezentować wysoką kulturę osobistą oraz stosować się do zasad komunikacji bez przemocy we wszystkich interakcjach podejmowanych w ramach „Królestwa Kobiecości”, jak również poza nim. Uczestniczka zobowiązuje się w szczególności do traktowania każdej osoby z wyrozumiałością, szacunkiem oraz poszanowaniem jej godności, a także zobowiązuje się dotrzymywać ustaleń i terminów umówionych spotkań i pracy własnej, jak również do  rozwiązywania wszelkich ewentualnych sporów w polubowny  sposób. 
 2. Uczestniczka w ramach udziału w Programie zobowiązuje się postępować zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. W  ramach udziału w „Królestwie Kobiecości” zakazuje się Uczestniczce dostarczania jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.
 3. Uczestniczka zobowiązuje się w szczególności, że jej udział w „Królestwie Kobiecości” oraz dostarczane przez nią treści nie będą:
  1. naruszać jakichkolwiek praw autorskich ani innych praw własności intelektualnej, w  tym między innymi patentów, znaków towarowych, tajemnic handlowych, praw autorskich, praw do wizerunku lub innych praw jakiejkolwiek strony trzeciej;
  2. zawierać gróźb albo treści obraźliwych, nękających, oszczerczych lub naruszających prywatność innych osób;
  3. zawierać przekleństw albo treści naruszających dobra innych uczestniczek, treści sprzecznych z wartościami lub zasadami społeczności albo treści w inny sposób niestosownych (tj. w szczególności treści sprzecznych z zasadami kultury osobistej, pozbawionych szacunku dla opinii i odczuć innych uczestniczek albo naruszających obowiązek godnego traktowania innych uczestniczek);
  4. zawierać danych stanowiących informacje niejawne lub objętych ochroną tajemnic ustawowo chronionych – w zakresie w jakim wykorzystanie tych danych podlega ograniczeniu na mocy przepisów prawa;
  5. wprowadzać do narzędzi wykorzystywanych w ramach Programu lub w inny sposób wykorzystywać wirusów komputerowych lub jakichkolwiek innych kodów komputerowych, plików lub programów, które są zaprojektowane lub przeznaczone do zakłócania, uszkadzania, ograniczania lub zakłócania prawidłowego funkcjonowania jakiegokolwiek oprogramowania, sprzętu komputerowego lub telekomunikacyjnego;
  6. powodować nieuzasadnionego lub nieproporcjonalnie dużego obciążenia na infrastrukturę informatyczną Organizatora;
  7. zakłócać lub próbować zakłócać prawidłowy przebieg Programu lub jakichkolwiek działania narzędzi wykorzystywanych w ramach „Królestwa Kobiecości” lub
  8. prowadzić do ominięcia wszelkich środków, które Organizator może stosować w celu zapobiegania lub ograniczania nieuprawnionego dostępu do Programu, systemów komputerowych lub sieci wykorzystywanych w ramach „Królestwa Kobiecości”.
 1. W przypadku gdy udział Uczestniczki w „Królestwie Kobiecości” będzie naruszał postanowienia Regulaminu lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa, Organizator zastrzega sobie prawo do: 
  1. okresowego zawieszenia udziału Uczestniczki w Programie,
  2. natychmiastowego zakończenia udziału Uczestniczki w „Królestwie Kobiecości” – w przypadku opóźnienia Uczestniczki w zapłacie dwóch rat (jeśli opłata została rozłożona na raty) lub w przypadku naruszeń, które mają wpływ na prawidłowy przebieg lub energię „Królestwa Kobiecości”, a w szczególności naruszeń obowiązków przewidzianych w niniejszym paragrafie, wielokrotnych naruszeń Regulaminu, naruszeń dokonanych po upomnieniu Uczestniczki przez Organizatora lub po wezwaniu do zaprzestania naruszeń.
 2. Niezależnie od uprawnienia Organizatora, o którym mowa w ust. 4 powyżej, w przypadku dostarczania przez Uczestniczkę treści sprzecznych z postanowieniami Regulaminu lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Organizator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usuwania tych treści.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgodność działań podjętych przez inne uczestniczki „Królestwa Kobiecości” z postanowieniami Regulaminu oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Wyłączną odpowiedzialność za zamieszone treści, podjęte działania oraz przebieg spotkań ponosi podejmująca je Uczestniczka. 

§ 7

ZASADY UDZIAŁU W KRÓLESTWIE KOBIECOŚCI

 1. Osiągniecie efektów udziału w „Królestwie Kobiecości” uzależnione jest od osobistego zaangażowania Uczestniczki, polegającego w szczególności na udziale w spotkaniach oraz wykonywaniu przez Uczestniczkę zadań i zaleceń otrzymanych od Organizatora w ramach pracy własnej. 
 2. Uczestniczka zobowiązuje się brać aktywny udział w spotkaniach w ramach Programu zgodnie z harmonogramem oraz starannie, uczciwie i rzetelnie wykonać wszelkie zadania zlecone do samodzielnej pracy.
 3. W przypadku opuszczenia jednego ze spotkań Uczestniczka zobowiązana jest zapoznać się z jego treścią poprzez odsłuchanie nagrania oraz wykonać wszelkie zadania zlecone do samodzielnej pracy podczas opuszczonego spotkania.
 4. Ze względu na znaczną intensywność „Królestwa Kobiecości” Organizator nie zaleca odbywania równocześnie innych szkoleń lub programów szkoleniowo-rozwojowych. 
 5. Uczestniczka „Królestwa Kobiecości” po jej zakończeniu otrzyma certyfikat udziału w „Królestwie Kobiecości”. 
 6. Uczestniczka przyjmuje do wiadomości, że udział w Programie nie zastępuje psychoterapii, leczenia medycznego, farmakologicznego lub innej formy specjalistycznej pomocy. 

§ 8

ROZWIĄZANIE UMOWY O UDZIAŁ W PRAGRAMIE KRÓLESTWO KOBIECOŚCI

 1. Umowa o udział w Programie „Królestwo Kobiecości” rozwiązuje się wyłącznie:
  1. po zakończeniu trwania Programu,
  2. w przypadku wypowiedzenia umowy z ważnych powodów przez Uczestniczkę, na zasadach określonych w ust. 2 poniżej,
  3. w przypadku wypowiedzenia umowy z ważnych powodów przez Organizatora, na zasadach określonych w ust. 3 poniżej.
 2. Uczestniczka uprawniona jest do wypowiedzenia umowy o udział w „Królestwie Kobiecości” w trybie natychmiastowym, poprzez przesłanie wiadomości mailowej zawierającej oświadczenie o wypowiedzeniu na adres poczty elektronicznej Organizatora: support@mayaori.com, ze skutkiem od dnia następnego po dniu doręczenia Organizatorowi oświadczenia o wypowiedzeniu, wyłącznie z ważnych powodów, przez które rozumie się następujące sytuacje: 
  1. zwłoki w rozpoczęciu Programu przez Organizatora przez okres przekraczający 14 dni,
  2. zawinionego zaprzestania prowadzenia „Królestwa Kobiecości” przez Organizatora przez okres przekraczający 14 dni.
 3. Organizator uprawniony jest do wypowiedzenia umowy o udział w Programie w trybie natychmiastowym, poprzez przesłanie wiadomości mailowej zawierającej oświadczenie o wypowiedzeniu na adres poczty elektronicznej Uczestniczki, wskazany w zgłoszeniu udziału w Programie, ze skutkiem od dnia następnego po dniu doręczenia Uczestniczce oświadczenia o wypowiedzeniu, wyłącznie z ważnych powodów, przez które rozumie się następujące sytuacje: 
  1. gdy liczba osób chętnych do wzięcia udziału w „Królestwie Kobiecości” będzie niższa od minimalnej liczby Uczestniczek Programu określonej przez Organizatora,
  2. ziszczenia się przesłanek do natychmiastowego zakończenia udziału Uczestniczki w „Królestwie Kobiecości”, o których mowa w § 6 ust. 4 lit. b) powyżej,
  3. wystąpienia istotnych okoliczności, które uniemożliwiają Organizatorowi przeprowadzenie Programu „Królestwa Kobiecości”.
 4. W przypadku rozwiązania umowy o udział w „Królestwie Kobiecości” z przyczyn, o których mowa w ust. 2 lit. a) i b) oraz ust. 3 lit. a) i c)  powyżej, Organizator zwróci Uczestniczce część uiszczonej opłaty za udział w Programie, opowiadającą proporcjonalnie okresowi, przez który Uczestniczka nie będzie brała udziału w  „Królestwie Kobiecości” w związku z wypowiedzeniem umowy (tj. za okres przypadający od dnia wypowiedzenia umowy o udział w Programie do dnia zakończenia trwania Programu). 
 5. W przypadku rozwiązania umowy o udział w „Królestwie Kobiecości”z przyczyn, o których mowa w ust. 3 lit. b) powyżej, Uczestniczce nie przysługuje prawo do zwrotu uiszczonej opłaty za udział w Programie.

§ 9

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Wszelkie informacje, dane i materiały udostępniane Uczestniczce w ramach  „Królestwa Kobiecości” oraz wszelkie inne prawa własności niematerialnej związane z treściami przekazywanymi w ramach „Królestwa Kobiecości” należą do Organizatora lub podmiotów, z którymi Organizator zawarł stosowne umowy i są chronione prawami autorskimi, prawami do znaków towarowych, prawami do baz danych lub innymi prawami własności intelektualnej. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, wszelkie udostępnianie, kopiowanie i korzystanie z powyższych informacji, danych i materiałów w sposób inny, niż zapoznanie się z nimi, a w szczególności ich pobieranie, nagrywanie lub udostępnianie osobom trzecim, jest zabronione bez zgody Organizatora udzielonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Organizator udziela Uczestniczce niewyłącznej licencji na korzystanie z materiałów szkoleniowych udostępnionych Uczestniczce w ramach udziału w „Królestwie Kobiecości” na czas nieokreślony, bez ograniczeń terytorialnych, na następujących odrębnych polach eksploatacji:
  1. wykorzystanie w ramach Programu „Królestwa Kobiecości” w związku udziałem w spotkaniach, 
  2. wykorzystanie w ramach własnego osobistego rozwoju Uczestniczki .
 3. Licencja, o której mowa w ust. 2 powyżej, obowiązuje od chwili wpłynięcia na rachunek bankowy Organizatora całości opłaty za udział w „Królestwie Kobiecości”.
 4. Licencja, o której mowa w ust. 2 powyżej, nie ma charakteru licencji wyłącznej, nie powoduje przejścia na Uczestniczkę autorskich praw majątkowych do materiałów szkoleniowych, ani też nie powoduje powstania zobowiązania do dokonania przeniesienia autorskich praw majątkowych.
 5. Uczestniczka nie jest uprawniona korzystać z materiałów szkoleniowych udostępnionych w ramach „Królestwa Kobiecości” w celu szkolenia innych osób lub w ramach pracy z klientem. 

§ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 3. Regulamin oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarte na jego podstawie skonstruowane są na gruncie prawa polskiego i na podstawie tego prawa powinny być oceniane i interpretowane.
 4. Wszelkie spory wynikające ze świadczenia usług drogą elektroniczną przez Organizatora na podstawie Regulaminu podlegają jurysdykcji sądów polskich oraz są rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 kwietnia 2024 r. 
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian postanowień Regulaminu, o czym powiadomi Uczestniczkę komunikatem wysyłanym przez Organizatora na adres poczty elektronicznej Uczestniczki, wskazany w zgłoszeniu udziału w „Królestwie Kobiecości”. Zmiany postanowień dotychczasowego Regulaminu obowiązują wyłącznie w stosunku do umów zawartych po dniu wejścia w życie danej zmiany Regulaminu.